پایگاه خبری پیروزی نیوز در زمینه فوتبال(داخلی) به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی بگلری از سال 1397 به شماره ثبت 83548 شروع کار کرد