صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهدی بگلری

    شماره ثبت: 83848

    شماره تماس: 88933030

    آدرس: تهران – میدان فاطمی – خیابان جویبار – کوچه نوربخش – پلاک 20 – واحد یک