همراه ما باشید

حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس

از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند.

حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس

پیروزی نیوز - حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس

 حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند. حضور هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی سرخ‌پوشان+عکس از ظهر روز جمعه تعدادی از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس در محل اردوی پیش از بازی این تیم برابر تیم فوتبال پارس‌جنوبی جم حضور یافته و ضمن تشویق و روحیه دادن به بازیکنان و کادرفنی،پیش از عزیمت سرخ‌ها به سمت ورزشگاه آزادی با آنها عکس یادگاری گرفتند.

درباره نویسنده

صالح  محمد رحيمي

صالح محمد رحيمي مشاهده تمام مطالب

خبرنگار ورزشي

ثبت دیدگاه