همراه ما باشید

بازی حساس دوتیم پرسپولیس وگسترش عصرامروز درهوای سردتهران برگزار شد واگرچه بازی هم به اندازه ی هوا سرد بود اما تک گل پسرباهوش ومحبوب بوشهری یخ بازی را آب کرد تاهم گسترش راشکست داده باشد هم داور لجوج بازی استاد صالحی.

پرسپولیس _گسترش ؛یک داورلجباز و دیگرهیچ

پرسپولیس _گسترش ؛یک داورلجباز و دیگرهیچ

پیروزی نیوز - پرسپولیس _گسترش ؛یک داورلجباز و دیگرهیچ

ایستگاه هجدهم اگرچه برای ارتش سرخ بارفنی نداشت اما سه امتیاز شیرین رابه همراه داشت.تراژدی که امروز برای پرسپولیس تکرارشد همان تراژدی بازی باسایپا ،ماشین سازی ،پدیده ،صباو... بود .اصولا بازی با تیم هایی که به صورت فشرده دفاع میکنند مستلزم ایجاد برتری عددی است که این برتری بانفوذ دودفاع کناری محقق می شود .ماهینی ومحرمی اگرچه دردفاع بدون نقص هستند اما درفازحمله کمترنفوذ میکنند پس ضربه زدن به گسترش از کناره ها بسیار سخت میشد.دراین گونه مواقع پنج نفر جلویی فازتهاجمی برانکو بایدبا دریبلینگ وفضاسازی خلق موقعیت  کنند که بغیر از امیری وطارمی سایر بازیکنان کمتر مجال خلق موقعیت راداشتند.
گسترشی ها به خوبی به سمت توپ شیفت پیدا میکردند ومانع از پیاده کردن تاکتیک پرسپولیس می شدند.
نکته ای که جای تامل دارد این است که فرشاد احمدزاده باوجود این که مثل امیری یک وینگر است اما عملا درفازهجوم منفعل بنظر می آید .گواه این مطلب نیز ۳گلی است که او دراین دوفصل به ثمررسانده براستی چرایک وینگرهجومی دردوفصل وحدود۴۵بازی ۳گل بزند ؟
جالب این که اوگلی راباپابه ثمر نرسانده.جالب تراین که رضاییان درحدود ۵بازی که درترکیب بوده یک گل زده وسه پاس گل داده اما فرشاد با۱۶بازی گلی را نزده وتنها یک پاس گل داده .نکته اینجاست   که در دوبازی که فرشاد غایب بوده پرسپولیس در اصفهان با۳گل سپاهان رادرهم کوبید ودراهواز فولاد پرمدعا راسه برصفر شکست داد.
حسن احمدزاده امادوندگی وبرگشت به عقب های اوست که نظر برانکو را جلب کرده.نقطه عطف بازی امروز دنی الوز سرخ هاست بازیکنی که این فصل عصای دست برانکو بوده ودرخیلی ازبازی ها کار را برای او دراورده .رضاییان امروز هم روحی تازه درکالبد پرسپولیس دمید وپایه گذار گل این تیم بود.از بحث فنی که بگذریم به پدیده ای میرسیم که هرچه بخواهیم ازکنارش به سادگی بگذریم نمیشود.واقعا نمی شود....استاد احمدصالحی که پیش تر درزمان پرسپولیس درخشان گل صددرصد خطای غلامرضا رضایی دربازی بانفت  را به اشتباه درست اعلام کرد وپارسال نیز دربازی پرسپولیس وسایپا به اشتباه خطای هندپنالتی رامین رضاییان رااعلام کردتا مسبب باختی دیگربرای پرسپولیس شود.علامت سوال بزرگی که درذهن هواداران نقش بسته این است که داوری بااین پیشینه چرا وبه چه دلیل امروز هم همان راه را ادامه میدهد؟؟براستی چرا؟کیست که پنالتی های مرتکب شده روی طارمی را دربازی امروز ندیده باشد؟کیست که میتوانداخطار بی جای صالحی به ستون پرسپولیس یعنی سیدجلال راببخشد؟کیست که کارت اظهرمن الشمس مسعودابراهیم زاده را درنیمه نخست ندیده باشدجالب این که در ازادی هم خطاهای پنجاه پنجاه را به پرسپولیس مظلوم نمیدهند.براستی تا به کی.......  به امیدپرسپولیس جهانی

 موسی خواجوی

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه