همراه ما باشید

درس امروز؛قانون پایستگی ساکت!

درس امروز؛قانون پایستگی ساکت!

پیروزی نیوز - درس امروز؛قانون پایستگی ساکت!

حتی اگر فوتبالی هم نباشــید و یک بار نام 《محمدرضا ساکت》 را در گوگل جست وجو کنید به فکر فرومی روید! در واقع جست وجوی نام این مدیر اصفهانی مساوی است با اخباری در رابطه با کلکسیون مشاغل او در فوتبال ایران، مشاغلی که یکی پس از دیگری، در وقفه و بعضا غیرقانونی به
وی اهدا شده اند.در راستای همین مهم که رسالت آن بی کار و خانه نشین نشدن ساکت است. سه شنبه باشگاه سپاهان از جدیدترین شغل او پرده برداری کرد و ساکت را مدیرعامل این باشگاه نامید.
البته اتفاقی که ۲ روز پیش در باشگاه سپاهان رخ داد خارج از تصور نبود چراکه زمزمه هایی دراین باره شنیده می شــد که با ماندن سعید آذری در فواد خوزستان، قوت گرفت.به هر روی حالا ساکت یک شغل رسمی دارد و آن مدیریت یکی از بزرگ ترین باشــگاه های کشور، وابسته به یکی از بزرگ ترین صنایع کشور است!
از سازمان لیگ به فدراسیون
محمدرضا ســاکت چند ســال پیش و پس از اتمام همکاری با باشــگاه ســپاهان به همراه مهدی تاج، رفیق دیرینه اش راه ســازمان لیگ را در پیش گرفت و مشغول به کار شــد. ازاینجا به بعد را همه به یاد داریم و می دانیم
مدتی بعد از روی کار آمدن مهدی تاج در مســند ریاست فدراسیون، ساکت دبیر کلی را از آن خود کرد. اما چیزی که شاید از خاطرمان برود سمت های مختلف او در فدراسیون، ترتیب و چگونگی به دست آوردن آن هاست.
تغییر سمت از مشاور عالی به مدیر تیم های ملی
پای محمدرضا ســاکت در ابتدا به عنوان مشاور عالی تاج به فدراسیون باز شد اما احتمالا رییس وقت این جایگاه را برای رفیق دیرینه خود مناسب نمی دید. به این ترتیب تاج اولین حکم محمدرضا ساکت را در فدراسیون فوتبال صادر کرد؛ مدیر تیم های ملی.
او در خردادماه ســال ۹۵ کار خود را در سمت جدید آغاز کرد به امید آنکه بتواند سرمربی تیم ملی )کیروش( را اندکی زیر سلطه فدراسیون قرار دهد. عملیاتی که ساکت نیز در آن به شــدت ناکام بود و او هم خیلی زود در لیست سیاه سرمربی پرتغالی جای گرفت و درگیری ها آغاز شد.البته داســتان همین جا تمام نشد و چند ماه بعد در
بهمن ســال ۹۵ مهدی تاج در حکمی دیگر ریاست مرکز ملی فوتبال ایران را به او اهدا کرد تا درگیری ها میان او و کیروش اوج بگیرد. البته ساکت هرگز به صورت مستقیم با سرمربی تیم ملی رودررو نشد و تنها کیروش بود که مواضع خود را درباره او بی پرده مطرح می کرد.

《دبیر کلی》 نقطه عطف رزومه ساکت در فدراسیون
دقیقاً یک سال و ۲۷ روز بعد ، زمانی که درگیری های کیروش و علیرضا اسدی، دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال اوج گرفته بود، خبری درباره شغل جدید ساکت منتشر شد.او از سوی مهدی تاج ترفیع گرفت و به مقام سرپرست دبیرکلی رســید، اتفاقی کــه حرف وحدیث های زیادی در
برداشت.
در واقع ابتدا برخی بر این باور بودند که اسدی از سمت خود استعفا داده اما این اتفاق رخ نداده بود. طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، درصورتی که دبیر کل فدراسیون فوتبال اســتعفا نکند، باید جلسه هیات رییسه فدراسیون تشکیل و بحــث برکناری دبیر کل در آن مطرح شــود. در صورت
تصویب این موضوع در هیات رییسه، دبیر کل جای خود را به فرد دیگری می دهد. با استناد به این قانون حضور ساکت به عنوان دبیر کل یک امر کاما غیرقانونی بود!
از استعفا تا حضور پشت پرده
با تصویــب قانون منــع به کارگیری بازنشســتگان محمدرضا ســاکت مجبور شــد در آذرماه سال ۹۷ مانند خیلی از اعضای هیات رییســه از سمت دبیر کلی استعفا کند. او پس از کناره گیری اجباری از پســت مهم خود به
ریاســت مرکز ملی فوتبــال ادامه داد. هرچنــد آن زمان فوتبالی ها به اتفاق می دانســتند حضور ابراهیم شکوری در مقام سرپرســت دبیر کلی ســرپوش گذاشتن روی قانون تصویب شــده است و ســاکت هنوز نفوذ خود را در سمت قبلی دارد.
هدایای تاج به ساکت، یکی پس از دیگری
حقیقــت را بخواهیــد تا همین جا هم که نوشــتیم حســابش از دست خودمان خارج شده اما بدانید که پایان پست های اهدایی به ساکت اینجا نبود.
درواقع مهدی تاج عادت نداشــت ســاکت را تنها در یک پست ببیند و به همین جهت تقریباً یک سال پس از استعفای او از دبیر کلی فدراسیون فوتبال، سرپرستی تیم ملی را نیز به او هدیه داد.
محمدرضا ســاکت در خردادماه ســال ۹۸ به عنوان سرپرســت تیم ملی و با حفظ سمت قبلی به فعالیت خود ادامه داد و منتظر هدیه بعدی از ســوی رییس فدراسیون فوتبال شــد. این مهم مدت زیادی بــه طول نینجامید و
تاج این بار بــا حکم تازه تری از راه رســید تا با اینکار صدای خیلی ها مانند وحید شمســایی یا محمدحسن انصاری فرد درآید. ســاکت این بار به عنوان عضو کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی منصوب شد. پس از انتشار این خبر رسانه ها دیگر تاب نیاوردند و انواع و اقسام مطالب را درباره این مدیر فوتبالی نوشتند و صفت های خنده دار و گاها بغض آوری را به او دادند.
پایان تاج و ساکت
دوره ساکت در فدراســیون فوتبال با سمت های فــراوان و متعدد زمانی به پایان رســید که مهدی تاج از ریاست خود اســتعفا کرد. باروی کار آمدن نبی نیز این پایان رســمیت پیدا کرد و ســاکت دیگر کاری در فدراسیون فوتبال نداشت.
حمایت سپاهانی ها از ساکت

پس ازاینکــه خبری درباره معرفی ۸ متهم پرونده ویلموتس به دادســتانی تهران منتشر شد، کانال های فوتبالی اصفهان به دفاع از مدیر پیشین خود پرداخته و اعلام کردند نام ساکت در میان این ۸ نفر وجود نداشته
است. ادعایی که احتمااً درست هم بود و او رسماً نقشی در پرونده ویلموتس نداشت.
به هر حال در تازه ترین سمت فوتبالی، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان شده است و احتمااً سپاهانی ها داعیه تکرار روزهای خوشی را با مدیریت او دارند.
معادلات کی حل می شوند؟
کیست که مناظره محمدرضا ساکت و علی کریمی را فراموش کند؟ یادآوری همان یک شــب برای همه اهالی فوتبال کافی است چرا که کریمی، کسی را مجبور به حرف زدن کرد که سیاســت سکوت را همیشه برای خود اتخاذ کرده بود.
اینکه چه اتفاقی رخ می دهد که یک مدیر بازنشسته از ســمت خود در فدراسیون یا باشــگاه های پرسپولیس و استقلال اســتعفا می کند و مدتی بعد سر از باشگاه های صنعتی یا فدراســیون های دیگر درمــی آورد، معادله چند مجهولی است که احتمالاً هیچ گاه راه حل و پاسخ درست آن به دست نمی آید و این تکرار تکرار است!

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه