همراه ما باشید
نادر نينوايي

نادر نينوايي

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش روزنامه نگاری

هیچ‌وقت نمی‌توان قهرمان را از قبل پیش بینی کرد

هیچ‌وقت نمی‌توان قهرمان را از قبل پیش بینی کرد

تصاویر برگزیده